Процедура: BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на

Микро и малки предприятия за преодоляване

На икономическите последствия от

Пандемията COVID-19

 

На 30.09.2020 г. „Ю ПИ АР“ ЕООД сключи административен договор BG16RFOP002-2.073-21612-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 за отпускане на  безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца от датата на сключване на административния договор.

Главната цел на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, като в резултат от изпълнението на проекта, фирмата ще бъде подпомогната да преодолее икономическите последствия от пандемията COVID-19 и ще продължи дейността си.

Общата стойност на проекта е в размер на 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 2500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.
Край: 30.12.2020 г.